Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej

w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno– wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

Funkcje i zadania biblioteki:

     Biblioteka szkolna:

 1. służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,
 2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,
 3. kształtuje ich kulturę czytelniczą,
 4. wyrabia u uczniów nawyk czytania książek oraz dbania o nie,
 5. jest miejscem, gdzie uczeń może przygotować się do lekcji, odrobić zadanie, wyciszyć się,
 6. przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji (w tym przy pomocy technologii informacyjnych) oraz bibliotek,
 7. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych
  w szkole,
 8. wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej,
 9. zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów,
 10. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

Praca pedagogiczna z czytelnikami, obejmuje:

 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji,
 3. poradnictwo w doborze lektury,
 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji (w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem),
 5. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 6. organizowanie np. konkursów czytelniczych i innych związanych z szeroko pojętą książką,
  w celu rozwijania kultury czytelniczej,
 7. pomoc uczniom w odrabianiu zadań, czytaniu,
 8. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
 9. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

Praca organizacyjna obejmuje:

 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencja i opracowanie zbiorów,
 3. opracowanie i udostępnianie zbiorów,
 4. selekcja zbiorów,
 5. konserwacje zbiorów,
 6. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością,
 7. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 8. W miarę potrzeby nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

Organizacja udostępniania zbiorów

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających czytelnikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 2. W lokalu bibliotecznym udostępniona jest czytelnia i wypożyczalnia.
 3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów,
 4. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w czytelni oraz wypożyczać poza bibliotekę, rodzice wypożyczają na kartę czytelniczą dzieci,
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki.
 6. Książki są wypożyczane na okres do 14 dni, wypożyczenia na dłuższy okres należy uzgadniać z bibliotekarzem,
 7. Pod koniec roku szkolnego książki (i inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 8. Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub dostarczyć inną po uzgodnieniu
  z nauczycielem bibliotekarzem,
 9. Zasady korzystania ze zbiorów audiowizualnych i informatycznych każdorazowo należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem aktualnie pełniącym dyżur.

            Nauczyciele i wychowawcy

 1. Współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania, rozwijania potrzeb
  i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 2. Współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów,
 3. Znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
 4. Współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
 5. Współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu Biblioteki.

Zbiory

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji programu szkoły.

 1. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 2. podręczniki szkolne,
 3. lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego,
 4. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
 5. gazety ( Głos nauczycielski, Biblioteka w szkole) ,
 6. podstawowe wydawnictwa pomocne w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,
 7. materiały regionalne,
 8. materiały audiowizualne

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2016r.